Rychlý kontakt

 

  

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1 Prodávající Jiří Janeček se sídlem Sudoměřice 307, 69666 Česká republika, IČ: 45502021, (dále jen „prodávající“) zřídil a provozuje internetový obchod www.schodymorava.cz (dále jen „IO“). Další povinné kontaktní a identifikační údaje prodávajícího, případně jejich aktualizace, jsou dostupné na stránkách IO v sekci Kontakty.

1.2 Tyto obchodní podmínky závazně upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nakupování v IO. Okamžikem uzavření kupní smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají součástí kupní smlouvy, a to ve znění zveřejněném na internetových stránkách prodávajícího ke dni, kdy kupující učinil objednávku. Tyto smluvní podmínky se přiměřeně použijí i na předsmluvní jednání stran.

1.3 Kupující může mít postavení spotřebitele nebo podnikatele. Pokud je kupujícím konečný spotřebitel řídí se vztahy smluvních stran těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími relevantními předpisy. Není-li kupujícím konečný spotřebitel, řídí se vztahy smluvních stran vybranými ustanoveními těchto smluvních podmínek a obchodním zákoníkem. Za kupujícího, který není konečný spotřebitel, se považuje podnikatel nakupující zboží a služby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen “podnikatel“). Na podnikatele se nepoužijí ta ustanovení obchodních podmínek, která jsou výslovně určena spotřebitelům nebo která se podle povahy věci nemohou týkat podnikatelů, zejména pak čl. IV těchto obchodních podmínek.

1.4 Tento IO je koncipován jako samostatná obchodní aktivita prodávajícího, která nemá vazby na jeho další aktivity, obchodní nabídky či smluvní vztahy. Na tomto IO, za podmínek zde uvedených a postupem zde uvedeným je možné nakupovat pouze a jen zboží v tomto IO nabízené. Jiné zboží je možné u prodávajícího objednávat pouze odděleně bez vazby na tento IO a za podmínek, které si strany odděleně dohodnou.

II. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující objednává zboží u prodávajícího elektronicky v nákupním košíku pomocí formuláře, který je k dispozici na IO.

2.2 V objednávce adresované prodávajícímu musí kupující uvést pravdivě a úplně: (a) požadované zboží (dále jen „předmět koupě“); (b) cenu, včetně ceny s DPH; (c) souhlas s těmito obchodními podmínkami; (d) své jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní firmu, sídlo a kontaktní osobu, podnikatelé uvedou své IČ, případně DIČ; (e) kontaktní údaje (e-mail, telefon); (f) místo dodání, předpokládanou dobu odeslání a dopravné (včetně DPH), bude-li zboží dodáno prostřednictvím přepravce; g) místo dodání a dobu pro vyzvednutí zboží, pokud bude místem dodání sklad prodávajícího; h) celková cena k úhradě. Jsou-li některé údaje generovány do objednávky automaticky z IO (přesná specifikace zboží vybraného kupujícím v IO, cena vybraného zboží dle IO po slevách atd.), považují se za součást objednávky, jakmile kupující objednávku odešle prodávajícímu.

2.3 Předmětem koupě je zboží nabízené prostřednictvím IO. Volbu konkrétního předmětu koupě provádí kupující v objednávce. Do objednávky se zařazuje veškeré zboží, které kupující umístí v IO do nákupního košíku. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek nabízeného zboží. Kupující bere na vědomí, že dostupnost nabízeného zboží musí být vždy ověřena a potvrzena na základě objednávky.

2.4 Kupní cena je uvedena na stránkách IO vždy u konkrétního výrobku. Kupní cena se zobrazuje i v nákupním košíku. Zobrazená kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu zboží (dále jen „dopravné“).

2.5 Během vyplňování údajů objednávky může kupující libovolně měnit podmínky dodání. Při posledním kroku potvrzení objednávky je tato zobrazena celá, aby ji mohl zkontrolovat, změnit či zrušit anebo odeslat prodávajícímu.

2.6 Nabídka zboží, jakož i ceny uvedené na stránkách IO, jsou v platnosti do odvolání. Učiní-li kupující objednávku, která je prodávajícím bez výhrad akceptována, je pro kupní smlouvu rozhodující kupní cena platná v okamžiku, kdy kupující učinil objednávku. Podáním objednávky akceptuje kupující tyto obchodní podmínky bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v daný okamžik platnou kupní cenu objednaného zboží. Odeslanou objednávkou je kupující vázán. Tím není dotčena možnost kupujícího objednávku změnit nebo zrušit podle odst. 2.11, 2.12.

2.7 Objednávka odeslaná kupujícím a obsahující uvedené náležitosti je závazným návrhem kupní smlouvy. Nebude-li objednávka obsahovat požadované údaje, může prodávající bez dalšího objednávku odmítnout, čímž objednávka pozbývá účinnosti. Tím není dotčena možnost upozornit kupujícího na nedostatky objednávky a tyto nedostatky ve spolupráci s kupujícím odstranit. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění ze strany prodávajícího, objednávka tím pozbývá účinnosti.

2.8 Prodávající po obdržení řádné objednávky kupujícímu na kupujícím sdělený kontaktní e-mail neprodleně potvrdí přijetí objednávky. Prodávající není povinen objednávku přijmout. Spotřebitele však vždy vyrozumí o doručení objednávky a o jejím případném odmítnutí. Pokud objednávku příjme, zašle kupujícímu potvrzení objednávky (dále jen „potvrzení“).

2.9 Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky.

2.10 Prodávající rezervuje zboží pro kupujícího od okamžiku, kdy se strany dohodly na kupní smlouvě.

2.11 Kupující může objednávku odvolat, dokud nebude uzavřena kupní smlouva. Po uzavření kupní smlouvy lze kupní smlouvu zrušit, pokud se na tom smluvní strany dohodnou nebo připouští-li to zákona či tyto smluvní podmínky. Pokud se kupující rozhodne žádat o zrušení kupní smlouvy nebo od smlouvy odstoupit, je povinen učinit tak v souladu s § 415 občanského zákoníku bezodkladně, aby tak snížil vzniklé škody (náklady marné dopravy, rezervace, přípravy zboží atd.). Zrušení objednávky (kupní smlouvy) kupující provede zasláním e-mailu na adresu info@schodymorava.cz nebo telefonicky na čísle 727 946 503. Kupující vždy uvede informace o objednávce, její číslo a své identifikační údaje.

2.12 Objednávku může kupující měnit, a to až do uzavření kupní smlouvy. V době po uzavření kupní smlouvy do doby expedice zboží lze objednávku měnit jen se souhlasem prodávajícího, který však tento souhlas bez vážného důvodu neodepře.

2.13 Prodávající má právo v pochybnostech kdykoli požádat kupujícího o potvrzení obsahu kupní smlouvy a trvání jeho zájmu o koupi vybraného zboží. Pokud kupující toto bezvýhradní potvrzení do 2 (dvou) dnů po obdržení žádosti kupujícímu neposkytne, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit. Po dobu, než přijde odpověď kupujícího, se přerušuje běh lhůty k dodání zboží.

2.14 Pokud dodatečně vyjde najevo, že (a) požadované zboží není aktuálně či vůbec dostupné, nebo (b) že se podstatným způsobem (o více než 10%) změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky prodávající oznámí tuto skutečnost kupujícímu a navrhne změnu smlouvy. Pokud se strany na změně smlouvy bez zbytečného odkladu nedohodnou, mohou kupující i prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

2.15 Pokud kupující jako spotřebitel opakovaně zneužívá svého práva na odstoupení od kupních smluv uzavíraných v IO nebo pokud kterýkoli kupující odmítá opakovaně přijetí objednané zásilky nebo není k zastižení na doručovací adrese, je prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy nebo kupních smluv odstoupit, zrušit registraci kupujícího v IO a zabránit mu v případné další budoucí registraci.

III. Placení kupní ceny, daňové doklady

3.1 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě uzavřené kupní smlouvy je daňovým dokladem. Je-li zboží doručováno prostřednictvím přepravce, bude faktura přiložena ke zboží v balíku. Je-li zboží vyzvedáváno osobně, je faktura předávána kupujícímu při zaplacení zboží. Namísto listinného vyhovení faktury je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu fakturu v elektronické podobě, a to se stejnými účinky, jako by šlo o fakturu v listinné podobě. Faktura v listinné podobě se v takovém případě již kupujícímu nezasílá ani nepředává.

3.2 Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, pokud zákon o DPH nestanoví jinak.

3.3 Kupní cena je splatná při převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak. Kupní cenu lze hradit v hotovosti na pokladně prodávajícího. Platba v hotovosti musí splňovat limity zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti (max. ekvivalent =15.000,- EUR). Dopravné není zahrnuto v kupní ceně a hradí je kupující. Při dodání zboží prostřednictvím přepravce hradí kupující kupní cenu přepravci, není-li dohodnuto jinak. Dopravné je splatné spolu s kupní cenou, není-li dohodnuto jinak.

IV. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení

4.1 Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen v případech stanovených občanským zákoníkem (např. § 49, § 517 odst. 1, § 597) nebo těmito podmínkami. Je-li kupní smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (barva, design, rozměry atp.), smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem.

4.2 Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, doporučujeme mu, aby zaslal informace o odstoupení písemně a současně na odstoupení upozornil prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do uplynutí lhůty pro odstoupení. Důvod odstoupení není nutno uvádět, ale pokud jej kupující uvede, prodávajícímu to pomůže zlepšit služby zákazníkům. Důsledkem odstoupení je podle § 451 odst. 1,2 občanského zákoníku povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Spotřebitel vrací zboží na adresu prodávajícího.

4.3 Výše uvedená ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zboží, které bude kupující zasílat zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém je kupující převzal při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Další povinnosti smluvních stran při zpětné přepravy zboží upravuje čl. VII těchto obchodních podmínek. Pokud bude zboží kupujícím částečně spotřebováno či opotřebováno nebo poškozeno, je kupující povinen současně s vrácením zboží nahradit prodávajícímu spotřebu, opotřebení či poškození zboží v penězích. Prodávající je oprávněn svou pohledávku na úhradu spotřebovaného či opotřebovaného zboží a pohledávku na úhradu nákladů na vrácení zboží započíst proti pohledávce spotřebitele na vrácení kupní ceny.

4.4 Pokud by náklady na vrácení zboží platil z jakéhokoli důvodu prodávající, je kupující povinen tyto náklady prodávajícímu nahradit. Kupující je také povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou a balením zboží při expedici zboží kupujícímu na základě jeho objednávky.

4.5 Do 5-ti pracovních dnů po obdržení vráceného zboží a odstoupení od kupní smlouvy prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (převodem na účet). Vrácená částka se bude rovnat kupní ceně včetně nákladů na dopravu. (např. přepravné, balné apod.)

V. Dodání zboží

5.1 Prodávající není povinen kupujícímu vydat zboží dříve, než kupující řádně uhradí kupní cenu zboží a dopravné.

5.2 Místem dodání zboží je sklad prodávajícího, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží a potvrdit převzetí zboží. Dá-li se kupující při odběru zboží zastoupit, musí zástupce vybavit písemnou plnou mocí. Zástupce se musí touto plnou mocí prokázat a předložit svůj občanský průkaz. Nebudou-li uvedené podmínky splněny, prodávající není povinen zboží kupujícímu ani jeho zástupci vydat. Má-li podle smlouvy kupující zboží odebrat osobně ve skladu prodávajícího, je tak kupující povinen učinit nejpozději do sedmi dnů poté, co mu prodávající zašle potvrzení o rezervaci zboží. Neučiní-li tak, smlouva marným uplynutí uvedené doby zaniká. To neplatí, dohodnou-li se strany na jiné rezervační době.

5.3 Smluvní strany mohou ve smlouvě sjednat doručení prostřednictvím přepravce. Není-li přitom dohodnut jiný přepravce, použije prodávající přepravce Toptrans případně PPL. Dopravné se řídí ceníkem přepravce určeného stranami v kupní smlouvě. Dopravné je součástí kupní ceny. Dopravné je splatné spolu s kupní cenou.

5.4 Kupující je povinen zboží převzít při dodání do místa dodání. Nepřevezme-li kupující věc při dodání, aniž by k tomu měl zákonem či smlouvou uznaný důvod, je kupující povinen prodávajícímu v souladu s § 614 odst. 1, 2, § 420 občanského zákoníku zaplatit vzniklou škodu, zejména marně vynaložené dopravné a balné. Současně může prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

5.5 Veškeré zboží, není-li v jeho popisu uvedeno jinak, je expedováno (předáno přepravci) do max 10-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě nemožnosti dodat objednané zboží má kterákoli smluvní strana právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud není možné dodržet smluvený dodací termín ani s tolerancí 5-ti pracovních dnů, prodávající o této skutečnosti bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V takovém případě může kupující do 24 hodin zrušit objednávku, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Nezruší-li kupující objednávku v uvedené době, má se za to, že se změnou dodacího termínu souhlasí.

5.6 Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit převzetí zboží prodávajícímu nebo přepravci na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Odmítne-li převzetí potvrdit. Zboží mu nemusí být vydáno. Podpisem dodacího listu nebo jiného dokladu o přepravě kupující potvrzuje, že mu zásilka byla doručena bez zjevných závad. Na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

5.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží. Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa dodání zboží.

VI. Odpovědnost za vady

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). Bližší podmínky odpovědnosti za vady v tomto případě stanoví občanský zákoník a tyto obchodní podmínky. Prodávající odpovídá za vady zboží také osobě, která uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (nakupuje na IČ, příp. DIČ). V takovém případě se odpovědnost za vady řídí obchodním zákoníkem, nestanoví-li tyto obchodní podmínky něco jiného.

6.2 Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užitím nebo nesprávným zacházením. Záruční doba činí, a to pro spotřebitele i podnikatele bez rozdílu, 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

6.3 Kupující se zavazuje překontrolovat stav zásilky ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí zjevně neúplné nebo poškozené zásilky. Uplatnění důvodu odmítnutí si kupující nechá potvrdit přepravní společností. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, řeší kupující přímo s touto přepravní společností, nikoliv s prodávajícím. Kupující se zavazuje informovat o těchto případech bezodkladně prodávajícího a prodávající se po obdržení této zprávy zavazuje poskytnout kupujícímu nutnou součinnost. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci na poškození zboží nebo zjevnou nekompletnost dodatečně uplatnit a toto poškození (nekompletnost) nebude považováno za rozpor s kupní smlouvou. Uvedená pravidla se obdobně použijí v případě, že kupující přebírá zboží přímo od prodávajícího.

6.4 Pokud je to s ohledem na zvolenou variantu přepravy možné, je kupující povinen již při převzetí zkontrolovat i stav dodaného zboží a upozornit prodávajícího do dvou dnů na veškeré zjevné vady, které mohl při této prohlídce zjistit, a tyto vady současně uvést v potvrzení o převzetí zboží. Potvrdí-li kupující po této prohlídce převzetí zboží bez výhrad, nemůže již v budoucnu takové zjevné vady úspěšně reklamovat.

6.5 Pokud není možné s ohledem na zvolenou variantu přepravy provést prohlídku před převzetím zboží, je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po převzetí, nejpozději do 12 hodin od převzetí. V případě zjištěných závad je kupující povinen informovat prodávajícího o těchto závadách písemně nebo elektronickou poštou, a to nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží. Neučiní-li tak, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu a má se za to, že zboží bylo v době předání bez zjevných vad.

6.6 Vyjde-li najevo vada, za kterou prodávající odpovídá, později než při předání zboží a první kontrole, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, co se rozpor s kupní smlouvou stal zřejmým.

6.7 V oznámeních podle odst. 6.3 až 6.5 musí kupující uvést přesný popis vady. Povinností prodávajícího je vyjádřit se k reklamaci nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od jejího obdržení a sdělit kupujícímu další postup reklamačního řízení. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů.

6.8 Spotřebitel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady u prodávajícího - Jiří Janeček Sudoměřice 307, 69666 Sudoměřice.

6.9 Kupující může po předchozí dohodě s prodávajícím nebo na výzvu prodávajícího vadné zboží zaslat odsouhlasenou přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Pravidla zpětné přepravy zboží upravuje čl. VII.

6.10 Pokud se reklamace uplatněná kupujícím ukáže jako nedůvodná, musí kupující uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s reklamačním řízením.

6.11 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VII. Zpětná přeprava zboží

7.1 Pokud kupující předává zboží ke zpětné přepravě (např. při reklamaci nebo po odstoupení od kupní smlouvy), je povinen zboží zabalit vlastním nákladem na cestu tak, aby během přepravy na zboží v důsledku vadného obalu nevznikla škoda. Neučiní-li tak, odpovídá v plném rozsahu za škodu vzniklou v důsledku vadného balení. Kupujícímu je proto doporučeno, aby kupující použil pro zpětnou přepravu původní obal. Obal, ve kterém je zboží zasílané k reklamaci, musí kupující viditelně podle povahy věci označit buď nápisem “REKLAMACE” nebo „ODSTOUPENÍ“ a musí k němu připojit podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.).

7.2 Kupující zasílá zboží zpět na své náklady. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nemusí prodávající převzít. Zboží odmítnuté prodávajícím z tohoto důvodu se nepovažuje za vrácené.

7.3 V případě, že kupující má v rámci reklamace nebo uplatnění vad zboží právo na opravu, výměnu věci nebo slevu z ceny, může předat zboží ke zpětné přepravě jen se souhlasem prodávajícího nebo na výslovný pokyn prodávajícího, a to přepravní službou odsouhlasenou prodávajícím.

7.4 Kupující je povinen ke zpětné přepravě předat vše, co se zbožím obdržel, včetně dokladů a průvodní dokumentace, pokud byla dodána v listinné podobě. Kupující je oprávněn ponechat si pouze právní a účetní doklady o koupi. K vracenému zboží však musí přiložit z důvodu správné identifikace kopie těchto dokladů.

7.5 Kupující nese nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží předaného ke zpětné přepravě až do okamžiku, kdy zboží převezme prodávající. To platí i pro zboží, které kupující dosud nepředal ke zpětné přepravě, ale kde vlastnické právo kupujícího zaniklo v důsledku odstoupení od smlouvy. Po dobu od odstoupení do doby předání věci prvnímu přepravci musí kupující o zboží pečovat tak, aby na něm nevznikla škoda.

VIII. Porušení povinností

8.1 Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností z kupní smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo ze zákona, a to včetně povinnosti bránit vzniku škod, jak tuto povinnost stanoví § 415 občanského zákoníku.

8.2 Další důsledky porušení povinností stanoví jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Kupující prohlašuje a prodávajícímu odpovídá za to, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

9.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytnul o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny či zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě, ledaže je to nezbytné pro plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy nebo plnění jeho zákonných povinností (typicky budou předány přepravci apod.). Přepravce obdrží také doplňkové údaje pro dopravu a doručení. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem o ochraně osobních údajů.

9.3 Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm a jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Na přání kupujícího budou jeho osobní údaje vymazány z databáze prodávajícího, s výjimkou údajů nutných pro plnění povinností uložených zákonem nebo základní fungování prodávajícího (nezbytné údaje pro účetnictví, vymáhání pohledávek, řešení vad, řízení slev apod.).

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky jsou trvale dostupné na stránkách IO. Starší verze obchodních podmínek prodávající ukládá ve veřejně dostupném archivu IO s uvedením období, kdy byly účinné. Objednávka podaná kupujícím je archivována v elektronické podobě u prodávajícího. Totéž platí i o dalších údajích sjednaných v kupní smlouvě. Pro přístup kupujícího k údajům o podané objednávce složí kupujícímu postupy uvedené v odst. 2.5 a 2.9.

10.2 Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající nevydal Kodexy chování, které by se jednostranně zavázal dodržovat.

10.3 Prodávající podléhá při své činnosti správním úřadům České republiky. Činnost prodávajícího nevyžaduje povolení, neboť je vykonávána na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou.

10.4 Prodávající neúčtuje kupujícímu za použití stránek IO jako prostředku komunikace žádné poplatky.